Digitalt stöd för unga med diabetes typ 1 - eller inte?

Uppgraderat förslag har gått ut till alla regioner/lt
Under vintern har Inera på nytt sett över behovet av stöd inom 1177.se till unga med diabetes typ 1.
Ett förslag från Inera till 1177 lösning motsvarande Diabits nuvarande funktion inom Fakta och råd har sänts ut med intresseförfrågan till alla regioner/landsting - via respektive medlem i Ineras Programråd.
Se dokument pdfintresseanmalan-gallande-stod-for-unga-med-diabetes-typ-1-pa-1177.se.pdf
Deadline för regionernas svar är 21 juni. Baserat på svaren tar Inera ställning till att lägga ned eller gå vidare.

Sydöstra Sjukvårdsregionen har hösten 2017 beslutat att under 2018 avveckla uppdraget för Diabit.

Extremt angeläget att er region nu anmäler ert intresse!
Alla regioner/landstings medverkan väger tungt. Tillsammans gör vi detta möjligt.
Ledande nationella företrädare för professioner och patienter stöder tanken, se historik nedan.
Bara hälften av landstingen anmälde intresse till Inera 2015, varpå ärendet då lades ned.
Alla regioners intresse behöver nu förtydligas. Regionerna tillsammans avgör.

Vilka kanaler finns för denna fråga?
Kontakta er medlem i Ineras Programråd och påbörja en dialog!

Aktuell länk https://www.diabit.se/1177-diabit kan användas som underlag.
Se även dokumentet ovan som har sänts till er regions medlem i Ineras Programråd.

Uppvakta inom er region omgående! 
Jätteviktigt just nu att ert diabetesteam och verksamhetschef aktivt tillstyrker och puffar uppåt för er regions intresseanmälan.

Senast uppdaterad tisdag, 05 juni 2018

Skriv ut

Förnyat upprop - hårdare påtryckningar från vårdens verksamheter behövs!

Till ert barndiabetesteam                            Uppdatering 24 nov 2017
Hej! Nu är det jätteviktigt att vi tillsammans agerar för att en lösning liknande webbportalen Diabit.se kommer in under 1177.se! Sydöstra Sjukvårdsregionen har beslutat att under 2018 avveckla nuvarande uppdrag för Diabit.

Berörda verksamheter behöver ”trycka på” igen för att få till ett Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177.seInera (som ansvarar för 1177.se) kan då bereda frågan i nytt ljus. 

Handlingsförslag: uppvakta er regionledning!
Många av er har även tidigare framfört detta. Involvera er verksamhetschef och uppvakta ledningen i ert landsting/region för ett Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177 Vårdguiden. 
Man kan fråga sin regionledning hur de önskar gå vidare i denna diskussion. Använd gärna denna text och länk för mer bakgrund: http://www.diabit.se/1177-diabit

Bakgrund
Behovet av digitalt stöd vid diabetes typ 1 hos barn har föranlett många initiativ globalt och nationellt. Sajten www.diabit.se drivs av vårdpersonal i Regionerna Östergötland, Jönköping och Kalmar. Diabit används från hela landet och allt fler kliniker ansluter sig, senast Umeå och Karolinska sjukhuset i Stockholm. Diabit är prisbelönt med Vårdens IT-pris 2008 och Vitalis stipendiet 2011. Ambitionen har varit att inspirera till en liknande nationell lösning inom 1177.se.

Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177.se föreslogs 2014
Mycket talar för att det vore bra att använda Diabit som en utgångspunkt i utvecklingen av ett nytt Temaområde inom 1177.se. En högkvalitativ nationell digital tjänst med olika ingångar för barn, unga och vuxna föreslogs av 1177.se i förstudier år 2011 och 2014. Detta tillhör 1177:s kärnuppdrag och är i linje med den roll 1177 kan ha för att stötta invånare med långvarig sjukdom. 

Brett stöd
Förslaget stöds idag av
-Nationellt Programråd Diabetes, SKL
-Svenska Barnläkarföreningen - BLF, Delföreningen för Diabetes och Endokrinologi
-Dietisternas Riksförbund - DRF, Referensgruppen för Diabetes
-Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård - SFSD
-Svenska Diabetesförbundet

Er efterfrågan är avgörande!
Organisationerna ovan har uppvaktat Ineras ledning 2017-10-26 och tagits väl emot. Inom Ineras ledning ser man mycket positivt på förslaget, men det räcker inte!
Beslutsprocessen inom nationell vård-IT förutsätter i nuläget en extremt tydlig och enig efterfrågan från verksamheter och regionledningar. Därför är ert teams medverkan i processen jätteviktig!

För yrkesföreningarna och Diabit-projektet
Bästa hälsningar och lycka till!

Sam Nordfeldt             Lena Hanberger
Barnläkare                    Sjuksköterska
Ansvarig för Diabit       Lokalredaktör Diabit

Senast uppdaterad fredag, 24 november 2017

Skriv ut

Uppvaktning för Temaområde i 1177.se

Till Ineras styrelse                                                          15 september 2017

Uppvaktning för Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177 Vårdguiden

Bakgrund
Behovet av digitalt stöd vid diabetes typ 1 hos barn och unga är väl känt och har föranlett många initiativ globalt och nationellt. Sajten www.diabit.se har drivits lokalt av personal i vården sedan 2008, se denna. Sajten används från hela landet och allt fler kliniker ansluter sig, senast Umeå och Karolinska sjukhuset i Stockholm.
Diabit.se har till nu drivits från Regionerna Östergötland, Jönköping och Kalmar. Diabit är dubbelt prisbelönt med Vårdens IT-pris 2008 och Vitalis stipendiet 2011. Ambitionen har varit att inspirera till en liknande nationell lösning inom 1177.se.

Nytt Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177.se
Mycket talar för att det vore bra att använda Diabit som en utgångspunkt i utvecklingen av ett nytt Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177.se. Detta förslag är väl utrett av 1177 Vårdguiden i förstudier år 2011 och senast 2014, och har stöd från brukare och professioner. Många landsting/regioner har tidigare ställt sig positiva till en förfrågan från Ineras programkontor. 
Trots stor enighet om betydelsen för målgruppen och ett utbrett stöd för förslaget har beslut inte tagits. Vi vill därför med denna uppvaktning lyfta frågan till diskussion i Ineras styrelse.

Inom 1177 Vårdguidens kärnuppdrag
Innehåll av Diabits typ ligger enligt förstudien inom 1177 Vårdguidens kärnuppdrag och är i linje med den roll Invånartjänster kan ha för att stötta personer som har en livslång sjukdom. Gemensam teknik och funktionalitet i 1177.se kan återanvändas till låg kostnad. Dagens Diabitfunktioner och -innehåll kan utvecklas vidare med egna ingångar för barn, för unga och för vuxna. Många fördelar finns med en nationellt gemensam lösning, se även bifogad fil.

1177 Vårdguidens utredningar stöder förslaget
Patientfamiljer och personal från ett 10-tal olika sjukhus intervjuades i förstudien år 2014:

 • Barn- och unga med diabetes och deras närstående skulle ha nytta av en nationell webbaserad tjänst. Invånartjänster och 1177 Vårdguiden med sitt utbud av e-tjänster skulle erbjuda ett stöd som motsvarar behoven.
 • Om tjänsten blir nationell kan det bidra till att ge unga diabetespatienter likvärdigt stöd oavsett bostadsort.
 • Diabits olika målgrupper skulle erbjudas ökat handlingsutrymme genom ett kunskapsstöd framtaget på normkritisk grund.
 • Inom 1177 Vårdguiden kan materialet anpassas bättre till de olika målgrupperna (barn, unga och vuxna) än vad som är möjligt inom Diabit.

Professionerna stöder förslaget
Dietisternas Riksförbund DRF, Svenska Barnläkarföreningen BLF, delföreningen för Diabetes och Endokrinologi, och Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård SFSD har under de senaste åren i olika omgångar uttalat starkt stöd för förslaget om Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177 Vårdguiden samt tidigare liknande förslag.

Nationella Programrådet för Diabetes stöder förslaget
Programrådet för Diabetes NPR inom Sveriges Kommuner och Landsting SKL arbetar för kunskapsstöd och jämlik vård. Rådets ledamöter representerar alla sjukvårdsregioner, Nationella Diabetesregistret, Svenska Barnläkarföreningen och Svenska Diabetesförbundet.
Programrådet för Diabetes har från hösten 2015 ställt sig positiva och anser att en nationell plattform så som föreslagits med Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177 Vårdguiden bör tas fram. Rådet ser att en webbtjänst med kvalitetssäkrat innehåll fyller ett viktigt behov för målgruppen. Uppdatering 30 aug 2017: ”…en i allt väsentligt riktig beskrivning av hur NPR diabetes ställt sig…”, enligt ordförande Claes-Göran Östenson.

Undertecknade nationella företrädare för dietister, sjuksköterskor och barnläkare inom vården av barn och ungdomar med diabetes typ 1 samt patienter med närstående föreslår därför att Inera nu planerar ett genomförande tidigt under 2018 av Temaområde diabetes typ 1 inom 1177.se 
Med vänliga hälsningar

Svenska Barnläkarföreningen - BLF, Delföreningen för Diabetes och Endokrinologi
Anna Olivecrona, Ordförande
Dietisternas Riksförbund - DRF, Referensgruppen för Diabetes
Inga-Lena Andersson, Ordförande
Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård - SFSD
Ingela Bredenberg, Ordförande
Svenska Diabetesförbundet
Fredrik LöndahlFörbundsordförande 

Bilagor:
Utredning från 1177 Vårdguiden: ”pdfSlutrapport_2014-11-18.pdf
Se även: https://www.diabit.se/1177-diabit

Uppvaktningen framförs vid ett gemensamt möte med representanter för Ineras ledning den 26 okt 2017

Senast uppdaterad fredag, 20 oktober 2017

Skriv ut

Brett stöd för förslag om nytt Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177 Vårdguiden

Uppdatering 170913
pdf1177 Vårdguidens förstudie föreslår att ett nytt Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177 Vårdguiden skapas.

Många landsting/regioner ställde sig redan 2015 positiva till en förfrågan från Inera om ekonomisk medverkan. Förslaget är förankrat med Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning genom Nationellt Programråd Diabetes, SKL. 

Trots stor enighet om betydelsen för målgruppen och ett mycket utbrett stöd för förslaget har beslut inte tagits. Se mer information nedan. 

Förslaget stöds av

 • Nationellt Programråd Diabetes, SKL
 • Svenska Barnläkarföreningen - BLF, Delföreningen för Diabetes och Endokrinologi
 • Dietisternas Riksförbund - DRF, Referensgruppen för Diabetes
 • Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård - SFSD
 • Svenska Diabetesförbundet
Senast uppdaterad onsdag, 13 september 2017

Skriv ut

Uppdatering 161011

Under året har Nationella Programrådet för Diabetes (SKL) och Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning (SKL) fortsatt arbeta för en gemensam nationell lösning, se nedan för mer information.

Senast uppdaterad tisdag, 11 oktober 2016

Skriv ut

 • 1
 • 2