Brett stöd för förslag om nytt Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177 Vårdguiden

Uppdatering 170913
pdf1177 Vårdguidens förstudie föreslår att ett nytt Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177 Vårdguiden skapas.

Många landsting/regioner ställde sig redan 2015 positiva till en förfrågan från Inera om ekonomisk medverkan. Förslaget är förankrat med Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning genom Nationellt Programråd Diabetes, SKL. 

Trots stor enighet om betydelsen för målgruppen och ett mycket utbrett stöd för förslaget har beslut inte tagits. Se mer information nedan. 

Förslaget stöds av

  • Nationellt Programråd Diabetes, SKL
  • Svenska Barnläkarföreningen - BLF, Delföreningen för Diabetes och Endokrinologi
  • Dietisternas Riksförbund - DRF, Referensgruppen för Diabetes
  • Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård - SFSD
  • Svenska Diabetesförbundet
Senast uppdaterad onsdag, 13 september 2017

Skriv ut

Uppdatering 161011

Under året har Nationella Programrådet för Diabetes (SKL) och Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning (SKL) fortsatt arbeta för en gemensam nationell lösning, se nedan för mer information.

Senast uppdaterad tisdag, 11 oktober 2016

Skriv ut

Diabetes typ 1 Temaområde 1177.se

Uppdatering 160407. För bakgrund se längre ned.

Bra idé och brett stöd
Mycket talar för att det vore bra att använda Diabit som en utgångspunkt i utvecklingen av ett nytt Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177. Temaområdet skulle kunna bli ett viktigt insteg till framtidens 1177.se för fler olika grupper av långvarigt sjuka barn, unga och deras viktiga vuxna. Nya lösningar och ny barnkompetens i 1177-redaktionen skulle efterhand kunna återanvändas för allt fler ändamål.

Förslaget är väl utrett och har stöd från brukare och professioner. Patientfamiljer och personal ute i landet har intervjuats i utredningen. Det bästa i dagens Diabit tillvaratas och utvecklas vidare, med egna ingångar för barn, för unga och för vuxna. Många fördelar finns med en nationellt gemensam högkvalitativ lösning.

Nationella Programrådet för Diabetes stöder förslaget
Programrådet för Diabetes inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under hösten 2015 ställt sig positiva till Diabit och anser att en nationell plattform så som föreslagits med Temaområde Diabetes typ 1 bör tas fram. Rådet ser att en webbtjänst med kvalitetssäkrat innehåll fyller ett viktigt behov för målgruppen. Programrådet för Diabetes arbetar för kunskapsstöd och jämlik vård. Rådets ledamöter reperesenterar alla sjukvårdsregioner, Nationella Diabetesregistret, Svenska Barnläkarföreningen och Svenska Diabetesförbundet.

Vad är nästa steg?
Tillräckliga medel för uppbyggnaden av det nya temaområdet Diabetes typ 1 inom 1177.se behöver tillföras. Projektet är starkt vårdrelaterat och nyskapande inom vårdutveckling och kunskapsstöd vid långvarig sjukdom hos barn och unga. Bidrag från vårdens utvecklings- och stimulansmedel kan vara en god idé om så är möjligt.

Våra 21 landsting/regioner samverkar men har inte själva kunnat lösa investeringskostnaden. Flertalet har redan anmält intresse för att bidra ekonomiskt (se lista nedan). Alla parter stöder initiativet och beslutsunderlaget är gott. Gemensam teknik och funktionalitet i 1177.se återanvänds till låg kostnad. Diabit och Sydöstra sjukvårdsregionen bidrar med dagens Diabit utan kostnad. Driftskostnad efter uppbyggnad är låg tack vara synergier med övriga 1177.se.

Förorda gärna att Ert landsting/region påskyndar arbetet för ett 1177.se Temaområde Diabetes typ 1
Det är mycket meningsfullt att fortsätta lyfta förslaget i Ert landsting/region, i första hand med Landstingsdirektören och Representanten i Ineras Programråd.
Länk till denna sida kan användas. Se mer info nedan.


Sammanställning intresseanmälan för Diabetes typ 1 Temaområde 1177.se
Källa: Ineras Programkontor, Helena Svedberg, senast uppdaterad 150506

Landsting Region Svar
Stockholms läns landsting Inget svar
Landstinget i Uppsala län Inget svar
Landstinget Sörmland Ja
Region Östergötland Ja
Region Jönköpings län Ja
Region Kronoberg Ja
Landstinget i Kalmar län Ja
Region Gotland Inget svar
Landstinget Blekinge Ja, men har ingen finansiering
Region Skåne Inget svar
Region Halland Ja – vill att frågan förankras med Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning och nationella programrådet för Diabetes inom SKL
Västra Götalandsregionen Inget svar
Landstinget i Värmland Inget svar
Region Örebro län Ja – vill att frågan förankras med Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning och nationella programrådet för Diabetes inom SKL
Landstinget Västmanland Det finns ett behov, men det bör vara en tjänst som kan anpassas för olika ändamål. Ta inte över utan utveckla 1177.se i i framtiden med denna funktionalitet.
Landstinget Dalarna Inget svar
Region Gävleborg Inget svar
Landstinget Västernorrland Ja
Region Jämtland Härjedalen Inget svar
Västerbottens läns landsting Mycket intressant, med hög nytta. Reservation för finansiering 2016.
Norrbottens läns landsting Ja

 

Utvecklarens skiss (riktigt så kommer det inte att se ut).
Källa: pdfDiabit_presentation_Slutrapport_2014-11-18.pdf

Skiss 1177 diabetes tema

Senast uppdaterad torsdag, 07 april 2016

Skriv ut

Temaområde Diabetes typ 1 på 1177.se

Var god se avsnitten längre ned. Uppdatering 150312

Inkomna intresseanmälningar från landsting/regioner bereds av Inera. Kostnaden avses fördelas mellan alla landsting och regioner, med solidarisk finansiering utifrån invånarantal. Detta möjliggör en högkvalitativ nationell lösning inom 1177.se.

Det är mycket meningsfullt att er verksamhet fortsätter puffa för att ert landsting/region medverkar - så processen kan gå vidare.

Senast uppdaterad torsdag, 12 mars 2015

Skriv ut

Vad säger andra?

Några röster från e-posten

Jag har haft kontakt med ledningen inom Örebro Region och medelat att vi ställer oss bakom en intresseanmälan.
Örebro

Absolut!
Jag har fått ett mail från chefen och ska meddela att vi tycker att idén är jättebra!
Jämtland

Hej Alla
Positiv till att ha info sait på 1177 för barn och ungdom där vi alla ser och hittar råden. Ger egenutbildning till familjen som redan idag tar stort ansvar och att läkare som får jourfrågor också har samma stöd som föräldrar. 1177 har en bra funktion och håller god  kvalitet och är lätt att nå. Absolut intressant att gå vidare med detta.
Västernorrland

Läst och begrundat, verkar vettigt och tydligt, bra med uppdelning för oss på både barn och ungdomar. Det är ju ett av många andra hjälpmedel, infosajter inom området diabetes och man hinner inte ta del av alla. Jag har ingen erfarenhet alls om diabit... Bra om det ligger under 1177.se ändå tycker jag.
Västernorrland

Jag anser att det är viktigt att vi utvecklar e-tjänster för att möta våra patienters behov och stöder detta. Jag ska förmedla det till vår hälso-och sjukvårdsdirektör och vår representant i Ineras nationella programråd.
Dalarna

Jag är informerad sedan tidigare pga mitt engagemang i diabetesteamet. Jag undersöker möjligheterna att påverka inom Regionen
Gotland

Vi i teamet kände inte till detta förrän jag kontaktades av landstingstjänsteman som undrade...
...Vi har uppskattat och rekommenderat diabit till våra patienter.
Västmanland

Toppen!! Vi hoppas verkligen att Diabit nu till slut hamnar under 1177!
Östergötland


Från yrkesföreningarna


Styrelsen (Dietisternas Riksförbund) har nu tittat på ert förslag och anser att det är ett bra förslag som är helt i linje med framtidens e-hälsa vilket också ger patienten delaktighet och möjlighet till lika vård oberoende av respektive landstings resurser.
Förslaget är väl genomtänkt och uppdelat i tre delar: barn, ungdom och vuxna då dessa tre grupper har olika behov.
Ni har även dietistkompetens knuten till er, vilket borgar för hög kvalitet på de kostråd som ges
Halland

Skriver till er både som chef på ALB, barndiabetolog och ordförande i Barnläkarföreningens delförening för diabetes och endokrinologi. Diabetes typ 1 har föreslagit som ett nytt temaområde inom 1177.se. Man föreslår tre separata avdelningar anpassade för barn, ungdomar respektive vuxna. Barndiabetesföreträdare har medverkat i utredningen och jag stöder tanken helhjärtat.
Stockholm

Svensk förening för sjuksköterskor i Diabetesvård representerar 1200 sjuksköterskor som arbetar med diabetes. Sjuksköterskorna är verksamma inom primärvård, kommuner och specialistvård för vuxna och för barn. Vi möter ca 400 000 personer med diabetes och deras närstående.
Styrelsen är mycket positiv till att Diabit kopplas till 1177. Det känns som en naturlig utveckling då det framförallt på barnkliniken är en sida som hänvisas till.  Det är en sida uppbyggd av specialister på området och vi kan inte se något hinder för att använda befintligt material men viss utvidgning på vuxensidan behövs göras om denna integreras i 1177. Viktigt att påpeka att det krävs kontroll av inlägg på chatforum samt att informationen är obunden och reklamfri. Önskvärt om fler barndiabetesteam skulle kunna koppla sin lokala web till sidan.
pdfRemissvar_Diabit.pdf

Uppdaterat 150922

Senast uppdaterad onsdag, 30 september 2015

Skriv ut