Tack från Diabit

Funktionerna på diabit.se upphörde under mars 2019 - läs mer här.

Diabit tackar särskilt

 • Alla våra användare
 • Alla patientfamiljer som medverkat i utvecklingsmöten
 • All personal och alla diabetesteam som medverkat i kvalitetssäkring och utveckling
 • Alla chefer i barnsjukvården som stöttat digitalisering genom Diabit
 • Våra uppdragsgivare Region Östergötland, Region Jönköping och Region Kalmar
 • Vår illustratör, Annelie Dorsell-Svensson, förälder till en idag ung vuxen med diabetes typ 1
 • Vår webbproducent sedan 2006, Jörgen Isberg

 STORT TACK alla som önskat något liknande i 1177.se

 • Diabetesteam, verksamhetschefer och medicinska programgrupper under 10 år med diabit.se
 • Regionerna bakom Diabit Projektet - Kalmar Jönköping och Östergötland
 • Alla regioner som lyssnat på berörda verksamheter och brukare
 • Inera och 1177 som utredde 2012, 2015, 2018, lyssnade på brukarna och tog fram erbjudanden
 • Ineras styrelse och VD som lyssnade
 • Svenska Diabetesförbundet som tryckt på
 • Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård - SFSD som tryckt på
 • Dietisternas Riksförbund - DRF, Referensgruppen för Diabetes som tryckt på
 • Svenska Barnläkarföreningen - BLF, Delföreningen för Diabetes och Endokrinologi som tryckt på
 • Computer Sweden för Sjukvårdens IT-pris
 • Vitalis och Tieto för Vitalis pris Bästa landstingsprojekt
Senast uppdaterad fredag, 22 mars 2019

Skriv ut

”Få regioner sa ja”

Uppdatering 14 feb 2019

Sveriges 21 regioner driver tillsammans 1177.se genom bolaget Inera AB. Inera har en kanal för dialog och samverkan med regionerna som heter Ineras Programråd. Varje region har där minst en representant, som i sin tur ansvarar för dialogen inom sin region. 

En bra dialog med vårdpersonal och patientfamiljer underlättar i regionernas arbete med digitalisering av fakta, råd och stöd för denna målgrupp. Dagens diabit.se har tidigare fyllt denna funktion i väntan på en gemensam nationell lösning.

Inera erbjöd i höstas regionerna att tillsammans få ta över 50 sidor från ”Fakta och råd” i Diabit till den nya 1177.se plattformen och fortsätta förbättra innehållet. Detaljerna beskrivs kort i Ineras PDF nedan.

Lång process med brett stöd
Många i berörda verksamheter har tidigare försökt trycka på för något motsvarande, i flera omgångar och under många år. Ledande nationella företrädare har i flera omgångar ansett behovet stort och försökt trycka på med uttalanden och skrivelser. Hösten 2017 uppvaktades Ineras styrelse av yrkesföreningarna BLF, SFSD och DRF gemensamt med Svenska Diabetesförbundet. Ineras VD ställde sig positiv och startade en ny beredning. Se information längre ned.. 

Har få regioner sagt ja?
Intresset i landet visade sig stort när Inera formellt frågade alla regioner i maj-augusti 2018. Inera tog därefter fram ett skarpt erbjudande till regionerna.

Men få regioner har hittills sagt ja till Inera i sista steget, där varje region åtar sig sin del av kostnaden utifrån folkmängd. 
Total årlig kostnad enligt Inera är under 3 000 kr för lilla Gotland, som högst 105 000 kr för stora Stockholm när alla regioner hjälps åt solidariskt. Per patient räknat c:a 50 kr/år, eller per invånare c:a 5 öre och år. 

Hur ser processen ut?
Vägen till beslut beskrivs i dok Ineras Ramverk, se under 3.6 Programrådet.
1. Inera bad varje region skriftligen visa intresse pdfintresseanmalan_1177
Många verksamheter framförde då stöd via Programrådets representanter.
Nästan alla regioner svarade ja på intresse (källa: Inera).

2. Inera bad varje region skriftligen förklara sin avsikt att medverka pdfavsiktsforklaring_1177
Flertalet regioner svarade då nej på avsikt. Se lista nedan. 

3. Inera avslutade formellt ärendet 6 feb 2019.

Tabell. Inkomna svar på avsikt per 1 feb 2019 (källa Inera)
svarslista Inera 20190201

Bollen är därmed tillbaka hos alla regioner. Diabit upphör 31 mars enligt tidigare beslut.
Alla regioner ställs i nuläget inför att ta fram en motsvarande lösning själva, förr eller senare, istället för att samverka smart genom 1177 nya tekniska plattform och kunniga personal. 

Man kan undra över att så få regioner hittills sagt ja till en gemensam kostnadseffektiv lösning. Signaler i yrkesnätverken talar för att på många håll (men inte alla) har dialogen med berörda verksamheter inte varit klar.

Vad kan jag göra?
Du kan kontakta din regions medlem i Ineras Programråd, se lista 
Programrådet har fem årliga stora möten, nästa tillfälle 21 feb.

Senast uppdaterad torsdag, 14 februari 2019

Skriv ut

Digitalt stöd för unga med diabetes typ 1 - eller inte?

Snabb aktion behövs - nära fall på målsnöret!
Uppdatering 3 feb 2019

Bakgrund
Under 2018 föreslog Inera alla våra regioner/lt att i den nya 1177.se plattformen inkludera funktioner för ett nationellt gemensamt digitalt stöd för målgruppen diabetes typ 1, barn ungdomar/närstående. Frågan är mycket väl utredd. Behovet är välkänt i verksamheterna. Nyttan är stor för patientfamiljerna men också för sjukvården.

Utbrett stöd och intresse för förslaget
Många inom vårdens verksamheter har tidigare engagerat sig för detta, och nästan alla regioner hade i augusti 2018 skriftligen anmält sitt positiva intresse till Inera.
Nationella företrädare för diabetessjuksköterskor, dietister, barnläkare i diabetesvård samt ledande patientorganisation stöder tanken och har även uppvaktat Ineras ledning, som också ser värdet i förslaget.
Sajten diabit.se har under 10 år fyllt denna funktion i ett lokalt projekt belönat med  "Sjukvårdens IT-pris" samt VITALIS pris "Bästa landstingsprojekt". Idag samverkar en rad små och stora vårdteam allt från Malmö-Lund i Skåne till KS i Stockholm och Umeå i norr inom en gemensam tjänst för sina patientfamiljer, diabit.se.

Vad blir alternativet när Diabit avvecklas?
När Diabit ska avvecklas inom kort finns ingen motsvarande av sjukvården kvalitetssäkrad digital tjänst att tillgå. Varje region och klinik ställs då inför att själva "uppfinna hjulet" och utveckla ett kvalitetssäkrat digitalt kunskapsstöd för målgruppen. Detta är komplicerat, tidsödande och mer kostsamt för enskilda regioner och vårdverksamheter att själva genomföra.

Varför blir det mer kostnadseffektivt när vi hjälps åt?

 • Redan finansierad ny teknik i 1177.se plattformen återanvänds
 • 1177 redaktionen med hög kompetens fortsätter utveckla av vården kvalitetssäkrat innehåll från Diabit
 • Mycket låg kostnad per patient när alla regioner samverkar

Tabell. Årlig kostnad per region vid 100% solidarisk finansiering, samt exempel vid endast 60% medverkan (källa Inera)
Skärmavbild 2019 02 01 kl. 17.35.29

 

Vad har hänt i beslutsprocessen?
Det sista steget inför Ineras beslut är en skriftlig avsiktsförklaring från varje region.
Se den pdfavsiktsforklaring.pdf som i november sänts ut till varje regions representant i Ineras Programråd, som är kanalen för förankring, dialog och samverkan med regionerna. Inera har kraftigt förenklat förslaget. Kostnaden per patient är nära det försumbara.
Deadline för svar var 21 jan. 

Alltför få regioner har svarat ja på avsikt - varför?
Kanske frågan kommit ur fokus under en mycket långsam beslutsprocess?
Hamnat i skuggan av regionernas välkända problem med långt mer kostnadsdrivande lokala IT avtal?
Har verksamheternas företrädare inte haft möjlighet att medverka i beredningen?

Varför plötsligt nära att falla?
Se e-post från Inera
:
1 feb. 2019 kl. 09:33 skrev Lithner Tomas <@>:
Hej Sam; vi kommer att ta ett formellt beslut under nästa vecka. Men jag kan redan nu säga att intresset från landstingen/regionerna var mycket lågt för detta, så tyvärr blir beslutet mycket troligt ett nej för att fortsätta.
Hälsningar,
// Tomas

Vilken kanal för denna typ av fråga finns i min region?

Regionens representant i Ineras Programråd (klicka här för namn) är er regions kanal för inflytande. Den personen har i november fått dokumentet ovan med avsiktsfrågan från Inera.


Bråttom! Vad behöver göras?
Kontakta omgående er representant i Ineras Programråd för snabb dialog. Försäkra er om att er region skyndsamt svarar ja/reviderar sitt svar/ i avsiktsförklaringen och framför ev synpunkter och kritik samma väg, så förslaget isf kan förbättras.

Har min region svarat ja eller nej?

Ja-svar på avsikt från Kalmar, Östergötland, Sörmland, Jämtland-Härjedalen och Västerbotten per 2019-02-01 (källa Inera)

Tillsammans gör vi det möjligt!

 -----------

Några klipp från e-posten 4-8 feb

RJL har tackat ja till Diabit, blivit ett missförstånd på vägen. (Region Jönköping)

Jag har inte hört ngt om detta sedan jag startade i augusti och inte inbjudits till dialog (Region Uppsala)

Jag har sagt ja till diabit. // Jag har lagt till min chef i tråden. Hon vet kanske vad som hänt. (Gotland)

Märkligt att vi inte hört något om det här tidigare - vi har inte fått frågan. (Västernorrland)

Hej Sam, så synd, ska se vad vi kan göra... återkommer (Region VG)

..jag har inte tillfrågats, vet inte om diabetesteamet varit involverade.
(VC Kronoberg)

Jag kan inte annat än undra hur processen har gått till när man inte anser sig ha stöd från Stockholm? (KS ALB)

...enligt den informationen jag har fått stödjer hela verksamheten (klartecken från verksamhetsledningen) nedanstående projekt. (Malmö-Lund 28 aug 2018)

Vid Ineras programrådsmöte i November togs ett enhällligt beslut att inte ta över diabit i dess nuvarande form, till stor del grundat på att Inera inte vill drifta den befintliga tekniska plattformen (Skåne)

...förslaget från Inera var att utöka/komplettera den befintliga informationen om diabetes typ 1 på 1177.se för att täcka upp det informationsbehov som skulle uppstå om Diabit inte längre var tillgänglig. Att ta över Diabit, i dess nuvarande tekniska eller redaktionella perspektiv eller som varumärke, har inte varit aktuellt (Inera)

Senast uppdaterad fredag, 08 februari 2019

Skriv ut

Digitalt stöd för unga med diabetes typ 1 - eller inte?

Uppgraderat förslag har gått ut till alla regioner/lt
Under vintern har Inera på nytt sett över behovet av stöd inom 1177.se till unga med diabetes typ 1.
Ett förslag från Inera till 1177 lösning motsvarande Diabits nuvarande funktion inom Fakta och råd har sänts ut med intresseförfrågan till alla regioner/landsting - via respektive medlem i Ineras Programråd.
Se dokument pdfintresseanmalan-gallande-stod-for-unga-med-diabetes-typ-1-pa-1177.se.pdf
Deadline för regionernas svar är 21 juni. Baserat på svaren tar Inera ställning till att lägga ned eller gå vidare.

Sydöstra Sjukvårdsregionen har hösten 2017 beslutat att under 2018 avveckla uppdraget för Diabit.

Extremt angeläget att er region nu anmäler ert intresse!
Alla regioner/landstings medverkan väger tungt. Tillsammans gör vi detta möjligt.
Ledande nationella företrädare för professioner och patienter stöder tanken, se historik nedan.
Bara hälften av landstingen anmälde intresse till Inera 2015, varpå ärendet då lades ned.
Alla regioners intresse behöver nu förtydligas. Regionerna tillsammans avgör.

Vilka kanaler finns för denna fråga?
Kontakta er medlem i Ineras Programråd och påbörja en dialog!

Aktuell länk https://www.diabit.se/1177-diabit kan användas som underlag.
Se även dokumentet ovan som har sänts till er regions medlem i Ineras Programråd.

Uppvakta inom er region omgående! 
Jätteviktigt just nu att ert diabetesteam och verksamhetschef aktivt tillstyrker och puffar uppåt för er regions intresseanmälan.

Senast uppdaterad tisdag, 05 juni 2018

Skriv ut

Förnyat upprop - hårdare påtryckningar från vårdens verksamheter behövs!

Till ert barndiabetesteam                            Uppdatering 24 nov 2017
Hej! Nu är det jätteviktigt att vi tillsammans agerar för att en lösning liknande webbportalen Diabit.se kommer in under 1177.se! Sydöstra Sjukvårdsregionen har beslutat att under 2018 avveckla nuvarande uppdrag för Diabit.

Berörda verksamheter behöver ”trycka på” igen för att få till ett Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177.seInera (som ansvarar för 1177.se) kan då bereda frågan i nytt ljus. 

Handlingsförslag: uppvakta er regionledning!
Många av er har även tidigare framfört detta. Involvera er verksamhetschef och uppvakta ledningen i ert landsting/region för ett Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177 Vårdguiden. 
Man kan fråga sin regionledning hur de önskar gå vidare i denna diskussion. Använd gärna denna text och länk för mer bakgrund: http://www.diabit.se/1177-diabit

Bakgrund
Behovet av digitalt stöd vid diabetes typ 1 hos barn har föranlett många initiativ globalt och nationellt. Sajten www.diabit.se drivs av vårdpersonal i Regionerna Östergötland, Jönköping och Kalmar. Diabit används från hela landet och allt fler kliniker ansluter sig, senast Umeå och Karolinska sjukhuset i Stockholm. Diabit är prisbelönt med Vårdens IT-pris 2008 och Vitalis stipendiet 2011. Ambitionen har varit att inspirera till en liknande nationell lösning inom 1177.se.

Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177.se föreslogs 2014
Mycket talar för att det vore bra att använda Diabit som en utgångspunkt i utvecklingen av ett nytt Temaområde inom 1177.se. En högkvalitativ nationell digital tjänst med olika ingångar för barn, unga och vuxna föreslogs av 1177.se i förstudier år 2011 och 2014. Detta tillhör 1177:s kärnuppdrag och är i linje med den roll 1177 kan ha för att stötta invånare med långvarig sjukdom. 

Brett stöd
Förslaget stöds idag av
-Nationellt Programråd Diabetes, SKL
-Svenska Barnläkarföreningen - BLF, Delföreningen för Diabetes och Endokrinologi
-Dietisternas Riksförbund - DRF, Referensgruppen för Diabetes
-Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård - SFSD
-Svenska Diabetesförbundet

Er efterfrågan är avgörande!
Organisationerna ovan har uppvaktat Ineras ledning 2017-10-26 och tagits väl emot. Inom Ineras ledning ser man mycket positivt på förslaget, men det räcker inte!
Beslutsprocessen inom nationell vård-IT förutsätter i nuläget en extremt tydlig och enig efterfrågan från verksamheter och regionledningar. Därför är ert teams medverkan i processen jätteviktig!

För yrkesföreningarna och Diabit-projektet
Bästa hälsningar och lycka till!

Sam Nordfeldt             Lena Hanberger
Barnläkare                    Sjuksköterska
Ansvarig för Diabit       Lokalredaktör Diabit

Senast uppdaterad fredag, 24 november 2017

Skriv ut