Diabetes typ 1 Temaområde 1177.se

Uppdatering 160407. För bakgrund se längre ned.

Bra idé och brett stöd
Mycket talar för att det vore bra att använda Diabit som en utgångspunkt i utvecklingen av ett nytt Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177. Temaområdet skulle kunna bli ett viktigt insteg till framtidens 1177.se för fler olika grupper av långvarigt sjuka barn, unga och deras viktiga vuxna. Nya lösningar och ny barnkompetens i 1177-redaktionen skulle efterhand kunna återanvändas för allt fler ändamål.

Förslaget är väl utrett och har stöd från brukare och professioner. Patientfamiljer och personal ute i landet har intervjuats i utredningen. Det bästa i dagens Diabit tillvaratas och utvecklas vidare, med egna ingångar för barn, för unga och för vuxna. Många fördelar finns med en nationellt gemensam högkvalitativ lösning.

Nationella Programrådet för Diabetes stöder förslaget
Programrådet för Diabetes inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under hösten 2015 ställt sig positiva till Diabit och anser att en nationell plattform så som föreslagits med Temaområde Diabetes typ 1 bör tas fram. Rådet ser att en webbtjänst med kvalitetssäkrat innehåll fyller ett viktigt behov för målgruppen. Programrådet för Diabetes arbetar för kunskapsstöd och jämlik vård. Rådets ledamöter reperesenterar alla sjukvårdsregioner, Nationella Diabetesregistret, Svenska Barnläkarföreningen och Svenska Diabetesförbundet.

Vad är nästa steg?
Tillräckliga medel för uppbyggnaden av det nya temaområdet Diabetes typ 1 inom 1177.se behöver tillföras. Projektet är starkt vårdrelaterat och nyskapande inom vårdutveckling och kunskapsstöd vid långvarig sjukdom hos barn och unga. Bidrag från vårdens utvecklings- och stimulansmedel kan vara en god idé om så är möjligt.

Våra 21 landsting/regioner samverkar men har inte själva kunnat lösa investeringskostnaden. Flertalet har redan anmält intresse för att bidra ekonomiskt (se lista nedan). Alla parter stöder initiativet och beslutsunderlaget är gott. Gemensam teknik och funktionalitet i 1177.se återanvänds till låg kostnad. Diabit och Sydöstra sjukvårdsregionen bidrar med dagens Diabit utan kostnad. Driftskostnad efter uppbyggnad är låg tack vara synergier med övriga 1177.se.

Förorda gärna att Ert landsting/region påskyndar arbetet för ett 1177.se Temaområde Diabetes typ 1
Det är mycket meningsfullt att fortsätta lyfta förslaget i Ert landsting/region, i första hand med Landstingsdirektören och Representanten i Ineras Programråd.
Länk till denna sida kan användas. Se mer info nedan.


Sammanställning intresseanmälan för Diabetes typ 1 Temaområde 1177.se
Källa: Ineras Programkontor, Helena Svedberg, senast uppdaterad 150506

Landsting Region Svar
Stockholms läns landsting Inget svar
Landstinget i Uppsala län Inget svar
Landstinget Sörmland Ja
Region Östergötland Ja
Region Jönköpings län Ja
Region Kronoberg Ja
Landstinget i Kalmar län Ja
Region Gotland Inget svar
Landstinget Blekinge Ja, men har ingen finansiering
Region Skåne Inget svar
Region Halland Ja – vill att frågan förankras med Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning och nationella programrådet för Diabetes inom SKL
Västra Götalandsregionen Inget svar
Landstinget i Värmland Inget svar
Region Örebro län Ja – vill att frågan förankras med Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning och nationella programrådet för Diabetes inom SKL
Landstinget Västmanland Det finns ett behov, men det bör vara en tjänst som kan anpassas för olika ändamål. Ta inte över utan utveckla 1177.se i i framtiden med denna funktionalitet.
Landstinget Dalarna Inget svar
Region Gävleborg Inget svar
Landstinget Västernorrland Ja
Region Jämtland Härjedalen Inget svar
Västerbottens läns landsting Mycket intressant, med hög nytta. Reservation för finansiering 2016.
Norrbottens läns landsting Ja

 

Utvecklarens skiss (riktigt så kommer det inte att se ut).
Källa: pdfDiabit_presentation_Slutrapport_2014-11-18.pdf

Skiss 1177 diabetes tema

Senast uppdaterad torsdag, 07 april 2016

Skriv ut