Uppvaktning för Temaområde i 1177.se

Till Ineras styrelse                                                          15 september 2017

Uppvaktning för Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177 Vårdguiden

Bakgrund
Behovet av digitalt stöd vid diabetes typ 1 hos barn och unga är väl känt och har föranlett många initiativ globalt och nationellt. Sajten www.diabit.se har drivits lokalt av personal i vården sedan 2008, se denna. Sajten används från hela landet och allt fler kliniker ansluter sig, senast Umeå och Karolinska sjukhuset i Stockholm.
Diabit.se har till nu drivits från Regionerna Östergötland, Jönköping och Kalmar. Diabit är dubbelt prisbelönt med Vårdens IT-pris 2008 och Vitalis stipendiet 2011. Ambitionen har varit att inspirera till en liknande nationell lösning inom 1177.se.

Nytt Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177.se
Mycket talar för att det vore bra att använda Diabit som en utgångspunkt i utvecklingen av ett nytt Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177.se. Detta förslag är väl utrett av 1177 Vårdguiden i förstudier år 2011 och senast 2014, och har stöd från brukare och professioner. Många landsting/regioner har tidigare ställt sig positiva till en förfrågan från Ineras programkontor. 
Trots stor enighet om betydelsen för målgruppen och ett utbrett stöd för förslaget har beslut inte tagits. Vi vill därför med denna uppvaktning lyfta frågan till diskussion i Ineras styrelse.

Inom 1177 Vårdguidens kärnuppdrag
Innehåll av Diabits typ ligger enligt förstudien inom 1177 Vårdguidens kärnuppdrag och är i linje med den roll Invånartjänster kan ha för att stötta personer som har en livslång sjukdom. Gemensam teknik och funktionalitet i 1177.se kan återanvändas till låg kostnad. Dagens Diabitfunktioner och -innehåll kan utvecklas vidare med egna ingångar för barn, för unga och för vuxna. Många fördelar finns med en nationellt gemensam lösning, se även bifogad fil.

1177 Vårdguidens utredningar stöder förslaget
Patientfamiljer och personal från ett 10-tal olika sjukhus intervjuades i förstudien år 2014:

Professionerna stöder förslaget
Dietisternas Riksförbund DRF, Svenska Barnläkarföreningen BLF, delföreningen för Diabetes och Endokrinologi, och Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård SFSD har under de senaste åren i olika omgångar uttalat starkt stöd för förslaget om Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177 Vårdguiden samt tidigare liknande förslag.

Nationella Programrådet för Diabetes stöder förslaget
Programrådet för Diabetes NPR inom Sveriges Kommuner och Landsting SKL arbetar för kunskapsstöd och jämlik vård. Rådets ledamöter representerar alla sjukvårdsregioner, Nationella Diabetesregistret, Svenska Barnläkarföreningen och Svenska Diabetesförbundet.
Programrådet för Diabetes har från hösten 2015 ställt sig positiva och anser att en nationell plattform så som föreslagits med Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177 Vårdguiden bör tas fram. Rådet ser att en webbtjänst med kvalitetssäkrat innehåll fyller ett viktigt behov för målgruppen. Uppdatering 30 aug 2017: ”…en i allt väsentligt riktig beskrivning av hur NPR diabetes ställt sig…”, enligt ordförande Claes-Göran Östenson.

Undertecknade nationella företrädare för dietister, sjuksköterskor och barnläkare inom vården av barn och ungdomar med diabetes typ 1 samt patienter med närstående föreslår därför att Inera nu planerar ett genomförande tidigt under 2018 av Temaområde diabetes typ 1 inom 1177.se 
Med vänliga hälsningar

Svenska Barnläkarföreningen - BLF, Delföreningen för Diabetes och Endokrinologi
Anna Olivecrona, Ordförande
Dietisternas Riksförbund - DRF, Referensgruppen för Diabetes
Inga-Lena Andersson, Ordförande
Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård - SFSD
Ingela Bredenberg, Ordförande
Svenska Diabetesförbundet
Fredrik LöndahlFörbundsordförande 

Bilagor:
Utredning från 1177 Vårdguiden: ”pdfSlutrapport_2014-11-18.pdf
Se även: https://www.diabit.se/1177-diabit

Uppvaktningen framförs vid ett gemensamt möte med representanter för Ineras ledning den 26 okt 2017

Senast uppdaterad fredag, 20 oktober 2017

Skriv ut