• Start
  • Om Diabit
  • Diabit och 1177

Digitalt stöd för unga med diabetes typ 1 - eller inte?

Snabb aktion behövs - nära fall på målsnöret!
Uppdatering 3 feb 2019

Bakgrund
Under 2018 föreslog Inera alla våra regioner/lt att i den nya 1177.se plattformen inkludera funktioner för ett nationellt gemensamt digitalt stöd för målgruppen diabetes typ 1, barn ungdomar/närstående. Frågan är mycket väl utredd. Behovet är välkänt i verksamheterna. Nyttan är stor för patientfamiljerna men också för sjukvården.

Utbrett stöd och intresse för förslaget
Många inom vårdens verksamheter har tidigare engagerat sig för detta, och nästan alla regioner hade i augusti 2018 skriftligen anmält sitt positiva intresse till Inera.
Nationella företrädare för diabetessjuksköterskor, dietister, barnläkare i diabetesvård samt ledande patientorganisation stöder tanken och har även uppvaktat Ineras ledning, som också ser värdet i förslaget.
Sajten diabit.se har under 10 år fyllt denna funktion i ett lokalt projekt belönat med  "Sjukvårdens IT-pris" samt VITALIS pris "Bästa landstingsprojekt". Idag samverkar en rad små och stora vårdteam allt från Malmö-Lund i Skåne till KS i Stockholm och Umeå i norr inom en gemensam tjänst för sina patientfamiljer, diabit.se.

Vad blir alternativet när Diabit avvecklas?
När Diabit ska avvecklas inom kort finns ingen motsvarande av sjukvården kvalitetssäkrad digital tjänst att tillgå. Varje region och klinik ställs då inför att själva "uppfinna hjulet" och utveckla ett kvalitetssäkrat digitalt kunskapsstöd för målgruppen. Detta är komplicerat, tidsödande och mer kostsamt för enskilda regioner och vårdverksamheter att själva genomföra.

Varför blir det mer kostnadseffektivt när vi hjälps åt?

  • Redan finansierad ny teknik i 1177.se plattformen återanvänds
  • 1177 redaktionen med hög kompetens fortsätter utveckla av vården kvalitetssäkrat innehåll från Diabit
  • Mycket låg kostnad per patient när alla regioner samverkar

Tabell. Årlig kostnad per region vid 100% solidarisk finansiering, samt exempel vid endast 60% medverkan (källa Inera)
Skärmavbild 2019 02 01 kl. 17.35.29

 

Vad har hänt i beslutsprocessen?
Det sista steget inför Ineras beslut är en skriftlig avsiktsförklaring från varje region.
Se den pdfavsiktsforklaring.pdf som i november sänts ut till varje regions representant i Ineras Programråd, som är kanalen för förankring, dialog och samverkan med regionerna. Inera har kraftigt förenklat förslaget. Kostnaden per patient är nära det försumbara.
Deadline för svar var 21 jan. 

Alltför få regioner har svarat ja på avsikt - varför?
Kanske frågan kommit ur fokus under en mycket långsam beslutsprocess?
Hamnat i skuggan av regionernas välkända problem med långt mer kostnadsdrivande lokala IT avtal?
Har verksamheternas företrädare inte haft möjlighet att medverka i beredningen?

Varför plötsligt nära att falla?
Se e-post från Inera
:
1 feb. 2019 kl. 09:33 skrev Lithner Tomas <@>:
Hej Sam; vi kommer att ta ett formellt beslut under nästa vecka. Men jag kan redan nu säga att intresset från landstingen/regionerna var mycket lågt för detta, så tyvärr blir beslutet mycket troligt ett nej för att fortsätta.
Hälsningar,
// Tomas

Vilken kanal för denna typ av fråga finns i min region?

Regionens representant i Ineras Programråd (klicka här för namn) är er regions kanal för inflytande. Den personen har i november fått dokumentet ovan med avsiktsfrågan från Inera.


Bråttom! Vad behöver göras?
Kontakta omgående er representant i Ineras Programråd för snabb dialog. Försäkra er om att er region skyndsamt svarar ja/reviderar sitt svar/ i avsiktsförklaringen och framför ev synpunkter och kritik samma väg, så förslaget isf kan förbättras.

Har min region svarat ja eller nej?

Ja-svar på avsikt från Kalmar, Östergötland, Sörmland, Jämtland-Härjedalen och Västerbotten per 2019-02-01 (källa Inera)

Tillsammans gör vi det möjligt!

 -----------

Några klipp från e-posten 4-8 feb

RJL har tackat ja till Diabit, blivit ett missförstånd på vägen. (Region Jönköping)

Jag har inte hört ngt om detta sedan jag startade i augusti och inte inbjudits till dialog (Region Uppsala)

Jag har sagt ja till diabit. // Jag har lagt till min chef i tråden. Hon vet kanske vad som hänt. (Gotland)

Märkligt att vi inte hört något om det här tidigare - vi har inte fått frågan. (Västernorrland)

Hej Sam, så synd, ska se vad vi kan göra... återkommer (Region VG)

..jag har inte tillfrågats, vet inte om diabetesteamet varit involverade.
(VC Kronoberg)

Jag kan inte annat än undra hur processen har gått till när man inte anser sig ha stöd från Stockholm? (KS ALB)

...enligt den informationen jag har fått stödjer hela verksamheten (klartecken från verksamhetsledningen) nedanstående projekt. (Malmö-Lund 28 aug 2018)

Vid Ineras programrådsmöte i November togs ett enhällligt beslut att inte ta över diabit i dess nuvarande form, till stor del grundat på att Inera inte vill drifta den befintliga tekniska plattformen (Skåne)

...förslaget från Inera var att utöka/komplettera den befintliga informationen om diabetes typ 1 på 1177.se för att täcka upp det informationsbehov som skulle uppstå om Diabit inte längre var tillgänglig. Att ta över Diabit, i dess nuvarande tekniska eller redaktionella perspektiv eller som varumärke, har inte varit aktuellt (Inera)

Senast uppdaterad fredag, 08 februari 2019

Skriv ut